ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden Dutch Influencer Agency

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: De partij die gebruikmaakt van de diensten van de influencer agency, zijnde een bedrijf, organisatie of individu.

1.2. Influencer Agency: Dutch Influencer Agency, gevestigd op Akerstraat-Noord 9, 6446XB, Brunssum.

1.3. Influencer: Een individu of entiteit met een aanzienlijke online aanwezigheid en volgers, met wie het Influencer Agency samenwerkt om marketing- en promotiediensten te leveren.

2. Dienstverlening

2.1. De Influencer Agency verbindt zich ertoe marketing- en promotiediensten te leveren door het koppelen van opdrachtgevers met geschikte influencers, het coördineren van campagnes en het faciliteren van samenwerkingen.

2.2. De aard en omvang van de dienstverlening worden in overleg met de opdrachtgever bepaald en vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

2.3 Voordat de content die door de influencer wordt gecreëerd in opdracht van Dutch Influencer Agency online wordt gepubliceerd, zal deze altijd eerst worden voorgelegd aan de agency. Na goedkeuring van alle betrokken partijen krijgt de content toestemming om online te worden geplaatst.

2.4 De content van de influencer blijft minimaal 6 maanden na de lancering van de campagne online staan. Bovendien mag de influencer gedurende deze periode geen andere opdrachten voor soortgelijke producten/bedrijven aannemen.

2.5 De campagne wordt als volledig afgerond beschouwd wanneer de influencer binnen 7 dagen na afloop van de campagne alle inzichten en/of andere benodigde materialen heeft ingediend.

2.6 Bij het aanmelden bij de agency verbindt de influencer zich ertoe zich strikt te houden aan de bovenstaande criteria. Het niet naleven hiervan kan leiden tot consequenties.

3. Samenwerkingsovereenkomsten

3.1. Alle samenwerkingen tussen opdrachtgever en influencer worden vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten, opgesteld door de Influencer Agency.

3.2. De Influencer Agency is niet aansprakelijk voor de inhoud en uitvoering van de samenwerking tussen opdrachtgever en influencer, maar zal zich inzetten voor een optimale afstemming tussen beide partijen.

4. Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven voor de dienstverlening worden vooraf overeengekomen en vastgelegd in een offerte.

4.2. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Influencer Agency gerechtigd wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Influencer Agency ontwikkelde campagnes en content blijven eigendom van het Influencer Agency, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2. Het is opdrachtgever en influencers niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Influencer Agency de door de Influencer Agency verstrekte materialen te kopiëren, wijzigen of verspreiden.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de samenwerking ontvangen, geheim te houden en niet aan derden bekend te maken.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De Influencer Agency is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.2. De aansprakelijkheid van het Influencer Agency is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

8. Duur en Beëindiging

8.1. Overeenkomsten tussen de Influencer Agency en opdrachtgever worden aangegaan voor de duur zoals overeengekomen in de afzonderlijke overeenkomst.

8.2. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google